Referat 2018

Generalforsamling i Emmerlevvej Vandværk I/S

Torsdag d.22.03.2018

Mødt: bestyrelsen og 6 interessenter

  1. valg af dirigent

            Peter Mattesen valgt

        2. indkaldelse til generalforsamling og dagsorden

             godkendt

        3. formandens beretning

            udskiftning af ure og opsætning af antenner gennemført, udskiftning af ny rørledning (Kærgård) gennemført. Ingen                       rørbrud og vandspild i det forgangne år.

             De nye ure skal først kontrolleres om 8 år, 10% udtages til kontrol, hvis disse viser en fejlmargen på 2½ % må de sidde               yderligere 8 år. Denne investering betyder en besparelse, der medfører at bestyrelsen har valgt, at vandprisen sænkes                   gældende pr. 1.01.2018:      

             0-1000 mafregnes med 3 kr.

             over 1000 mafregnes med 2,75 kr.

             Interessenter bør tjekke deres forsikring i forhold til, at der nu er installeret alarm på vandurene, det kan betyde et                       nedslag i præmien.

             e-mail eller SMS ved vandspild?  interessenter skal oplyse mobilnummer til formand eller kasserer, hvis man ønsker                   SMS ved vandspild. Vandure/alarm tjekkes 2 gange daglig af formanden.

 

          4. kassereren aflægger regnskab

            regnskab gennemgået og godkendt

 

           5.valg til bestyrelse,

              på valg:                          Henning Gotthardsen, genvalg

                                                      Ninna B. Schmidt, genvalg

              Valg af suppleant,

              på valg:                          Peter Mattesen, genvalg

 

           6. valg af revisor,

                på valg:                        Jette Rahr, genvalg

                                                      Tommy Pedersen, genvalg

 

            7. indkomne forslag

                 ingen

 

            8. evt.

                flere interessenter havde problemer med at forstå regningen i år, det var et udtryk for udskiftning af vandure og                            overgangen til aconto betaling årligt - vil fremover ikke være problematisk.