Vedtægter

                                                                                  LOVE

                                                                                     for

                                                                I n t e r e s s e n t s e l s k a b e t

 

                                                                    Emmerlev Vandværk.

 

§ 1.

Selskabet er et interessentselskab, hvis navn er interessentselskabet Emmerlev Vandværk. Selskabets formål er at forsyne ejendommene i Emmerlev med godt vand til billigste pris. Kun ejendomme, hvis ejer har indtegnet sig som interessent, kan modtage vand fra vandværket. Efter bestyrelsens skøn skal det dog kunne lade sig gøre at levere vand til ejendomme eller institutioner, der i følge deres natur eller særlige omstændigheder ikke kan være interessenter. En interessent defineres i Emmerlev Vandværk som den person, som hæfter for en fast afgift. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at kun en interessent kan modtage fuldmagt fra en anden interessent, og således at der max. kan stemmes med 1 fuldmagt pr. interessent. Dog kan en ejer give fuldmagt til en lejer.

 

§ 2.

Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån. For låns rettidige afdrag og i øvrigt for al gæld, som interessentselskabet måtte stifte, hæfter interessenterne een for alle og alle for een.

 

 

§ 3.

Selskabet anlægger hovedledning og hovedstophane. Forbrugerne må selv betale sin ledning fra hovedledningen. Forandringer og vedligeholdelse af jord- og stikledninger og installationer er vandværket uvedkommende.

 

§ 4.

Selskabets årlige udgifter til renter og afdrag samt drift med mere dækkes ved betaling af fast afgift og vandforbrug.    

 

§ 5.

I retssager, som selskabet måtte anlægge mod et medlem til betaling af hvad hvert medlem iflg. lovene er pligtig at betale, følges den hurtige retsforfølgning, og den eller de indstævnte er pligtig at betale skadesløse omkostninger, derunder sagfører inkassosalær efter regning.

 

§ 6.

Såfremt en interessent sælger eller på anden måde afstår sin ejendom er han pligtig at drage omsorg for, at efterfølgeren indtræder i hans sted med hensyn til rettigheder og forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men han hæfter fremdeles personlig for selskabets forpligtelser.

 

§ 7.

 

Enhver interessent er pligtig at vedligeholde samtlige ledninger og haner på behørig måde og skal straks afhjælpe enhver mangel.                 

 

§ 8.

Medlemmerne er underkastet de vilkår, som stilles til vandværket fra det offentlige.


 

§ 9.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indvarsles 8 dage forinden dens afholdelse.

 

Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 8 dage forud for dens afholdelse. Intet forslag, som ikke er påført dagsordenen, kan komme til afgørelse, hvorfor forslag fra interessenterne skal afgives til bestyrelsens formand senest den 1. februar. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde:

                                                          1. Valg af dirigent

                                                          2 . Formandens beretning

                                                          3.  Kassereren aflægger regnskab

                                                          4.  Valg til bestyrelsen

                                                          5.  Valg af revisor

                                                          6.  Indkomne forslag

                                                          7.  Eventuelt

 

På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen det reviderede regnskab og aflægger beretning.

 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af minimum 5 medlemmer og 1 suppleant, ved simpel stemmeflerhed. Medlemmer vælges for 2 år, suppleanten for 1 år. Ingen interessent kan undslå sig ved at modtage valg til bestyrelsen, dog kan et bestyrelsesmedlem fritages for valg i lige så lang tid, vedkommende har fungeret.

 

Den ordinære generalforsamling vælger 2 revisorer.

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.

 

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer.

 

§ 10.

Medens alle andre bestemmelser på en ordinær generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed kræves ved lovændringer at 3/4 af de mødte stemmer derfor. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25 pct. af interessenterne skriftlig til bestyrelsen fremsætter begæring derom, indeholdende forslag, der ønskes behandlede.

 


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Emmerlev Vandværk på Emmerlev Badehotel den 30. april 1949.

Ændret på generalforsamlingen i Emmerlev Vandværk december 1996 på Emmerlev Klev Strandhotel.

Ændret på generalforsamlingen i Emmerlev Vandværk april 2000 på Emmerlev Klev Strandhotel.

Senest ændret på generalforsamlingen i Emmerlev Vandværk I/S 31. marts 2005 på Strandhotel Emmerlev Klev.

Senest ændret på generalforsamling i Emmerlev Vandværk I/S 29. marts 2017 på Højer Hjortefarm & Gårdbutik